مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد نهم در «توکل» است، و ضد آن که «حرص» است

‏و در آن چند فصل است.‏

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 199