مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد چهاردهم در «عفت» است و ضد آن «هتک» است

‏و در آن پنج فصل است:‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 277