مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد بیست و پنجم در «صفح» و ضد آن است که «انتقام» است

‏و در آن دو فصل است:‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 425