احکام نماز

احکام نماز (شکیّات)

‏شکیات نماز 23 قسم است: هشت قسم آن شکهایی است که نماز را باطل‏‎ ‎‏می کند و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نُه قسم دیگر آن صحیح است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 183