کتاب طهارت

غسل جنابت

غسل جنابت

‏و سخن در سبب جنابت، احکام جنب و واجبات غسل است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 44