مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است

‏‏فصل اوّل در سرّ جملی آن است‏

فصل اوّل در سرّ جملی آن است

‏     و آن نزد اصحاب عرفان و ارباب قلوب، ترک خویشتن و چشم بستن از‏‎ ‎‏ماسوی؛ و به معراج یونسی ـ که به فرو رفتن در بطن ماهی حاصل شد ـ متحقّق‏‎ ‎‏شدن به توجه به اصل خویش بی رؤیت حجاب. و در سر بر تراب نهادن،‏‎ ‎‏اشارت به رؤیت جمال جمیل است در باطن قلب خاک و اصل عالم طبیعت.‏‎ ‎‏و آداب قلبیّۀ آن، یافتن حقیقت خویش و اصل ریشۀ وجود خود است،‏‎ ‎‏و نهادن ام الدّماغ، که مرکز سلطان نفس است و عرش الرّوح است، به ادنی‏‎ ‎


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 356
‏عتبۀ مقام قدس، و دیدن عالم خاک است عتبۀ مالک الملوک.‏

‏     پس، سرّ وضع سجودی، چشم از خود شستن است؛ و ادبِ وضعِ‏‎ ‎‏رأس بر تراب، اعلی مقامات خود را از چشم افکندن و از تراب پست تر دیدن‏‎ ‎‏است. و اگر در قلب از این دعاوی که به حسب اوضاع صلاتی اشارت به آنها‏‎ ‎‏است علّتی باشد، پیش ارباب معرفت نفاق است. و چون خطر این مقام‏‎ ‎‏بالاترین خطرات است، سالک الی اللّه را لازم است به جبلّت ذاتی و فطرت‏‎ ‎‏قلبی متمسّک به ذیل عنایت حقّ جلّ و علا گردد و با ذلّت و مسکنت عفو‏‎ ‎‏تقصیرات را طلب کند، که این مقامی مخطور است که از عهدۀ امثال ما خارج‏‎ ‎‏است. ‏

‏     و ما چون در رسالۀ ‏‏سرّالصّلوة‏‏ این مقامات را به تفصیل ذکر نمودیم، در‏‎ ‎‏این رساله خودداری کنیم، و به روایت شریفۀ ‏‏مصباح الشّریعة‏‏ برای آداب آن‏‎ ‎‏اکتفا نماییم.‏

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 357