مقصد اول امور عامّه

فریده هفتم علت و معلول

فریدۀ هفتم

 

علت و معلول

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 281