مقصد اول امور عامّه

فریده ششم وحدت و کثرت

فریدۀ ششم

 

وحدت و کثرت

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 269