مقصد اول امور عامّه

فریده پنجم ماهیت و لواحق آن

فریدۀ پنجم

 

ماهیت و لواحق آن

‎ ‎

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 157