نامه

نامه به اداره تلفن شهرستان قم (نقل و انتقال تلفن)

نامه

‏زمان: 22 بهمن 1341 / 16 رمضان 1382‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: ‏‏نقل و انتقال تلفن‏

‏مخاطب: ‏‏اداره تلفن شهرستان قم‏‎[1]‎

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏اداره تلفن قم‏

‏     تلفن نمرۀ 3261 که از آقای ابوالفضل سبحانی خریداری نموده ام، زحمت کشیده به‏‎ ‎‏نام اینجانب ثبت نمایید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏**‏

‏29/11/41‏

‏اداره تلفن شهرستان قم‏

‏     آنچه مطابق مقررات دربارۀ نقل و انتقال تلفن می باشد، مورد قبول اینجانب است.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 1صفحه 144

  • ـ طبق پی نوشت مرقومۀ امام خمینی، تلفن شماره 3261 قبلاً مغناطیسی بوده و با وجود پرداخت مبلغ نه هزار ریال بابت ودیعه تلفن، مبلغ هفت هزار ریال دیگر بدهکار بوده که آقای سبحانی آن را پرداخته است و با پرداخت این مبلغ، انتقال تلفن به نام حضرت امام از سوی اداره تلفن قم، بلامانع اعلام شده است. اصل نامه های حضرت امام در موزۀ پست و مخابرات نگهداری می شود.