نامه

پاسخ به یک سؤال شرعی و ارسال حواشی عروة الوثقی

نامه

زمان: ؟

موضوع: پاسخ نامه در مورد یک سؤال شرعی، و ارسال حواشی عروة الوثقی

مخاطب: ؟

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     به عرض می رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت مزاج شریف بود موجب‏‎ ‎‏تشکر و مسرت گردید. سلامت و توفیق و تأیید جنابعالی را از خداوند تعالی جل شأنه‏‎ ‎‏مسألت می نماید. اینجانب به حُسن ظن امثال جنابعالی امیدوارم و رجای واثق دارم که‏‎ ‎‏خداوند تعالی با اینجانب موافق حُسن ظن آقایان رفتار فرماید و از آنچه هستم غمض‏‎ ‎‏عین فرماید.‏

‏     راجع به مسئله‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ که مرقوم شده بود، در آن ورقه صلاح نبود چیزی نوشته شود. با‏‎ ‎‏مفروض مسئله به طوری که مرقوم شده غسل مانع ندارد.‏

‏     «حواشی عروه»‏‎[1]‎‏ هم موکول به آن است که به خود جنابعالی داده شود ارسال‏‎ ‎‏فرمایید. عجالتاً که اینجانب در اینجا هستم مناسب نیست بفرستم. امید است جنابعالی از‏‎ ‎‏دعای خیر فراموشم نفرمایید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 117

  • ـ حاشیۀ امام خمینی بر کتاب شریف عروة الوثقی، در بیان احکام فقهی.