پیام

پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا (مقاومت مردم و نوید پیروزی)

پیام

‏زمان: 30 شهریور 1354 / 14 رمضان 1395‏‎[1]‎

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: مقاومت اقشار مردم ـ نوید موفقیتهای آینده‏

‏مناسبت: یازدهمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏مخاطب: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏14 شهر رمضان المبارک 95‏

‏خدمت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا ـ ایدهم الله تعالی‏

‏     پس از اهدای سلام و تحیت، شمارۀ بیست مکتب مبارز و مرقوم هیأت مدیره را‏‎ ‎‏ملاحظه نمودم. هجوم ناراحتیها و تراکم نگرانیهای ناشی از وضع رقتبار مسلمین ـ عموماً‏‎ ‎‏ـ  و ملت عزیز ایران ـ خصوصاً ـ و عدم توجه مقامات مسئول به مصالح مسلمین و رفتار‏‎ ‎‏وحشیانۀ دستگاه ظلم با ملت ایران و خصوصْ علما و محصلین حوزه های علمیه و‏‎ ‎‏جوانان غیور دانشگاهی، تاب و توان را می برد و انسان آگاه را در تحت فشار خُرد‏‎ ‎‏می کند، اگر نباشد امیدها و نویدهایی؛ و با خواست خداوند متعال نویدهایی در کار است‏‎ ‎‏که امید را به آتیۀ نزدیکی تقویت می کند. طبیعی ساختمان بشری است که هرچه‏‎ ‎‏ستمکاری و ظلم و بی عدالتی در جامعه و ملتی اوج گیرد، به همان نسبت قوۀ مقاومت در‏‎ ‎‏ملت رشد می کند. شاهد زنده، اوضاع اخیر ایران است.‏

‏     شاه با تمام دستگاه عریض پلیسی دست و پا می زند که ملت را سرکوب کند تا با دل‏‎ ‎‏راحت به خدمت خود به اجانب ادامه دهد، و به خیانتهایی که به ملت مُسْلم و به اسلام‏‎ ‎‏می کند ـ گاه از ناحیۀ وام دادن و گاه وام گرفتن و گاه اسلحۀ سرسام آور خریدن و‏

صحیفه امامجلد 3صفحه 110
‏پایگاههای نظامی برای اجانب درست کردن ـ سرپوش نهد، در هر صحنه سازی مواجه با‏‎ ‎‏مخالفت و مقاومت ملت می شود. حزب تحمیلی‏‎[2]‎‏ بی سابقه در تمام دنیا آنچنان با‏‎ ‎‏مخالفت ملت مواجه شد و شاه را مفتضح کرد که برای سرپوشی آن به هر وسیله متشبث‏‎ ‎‏می شود که اذهان را منصرف کند ولی فایده ندارد. در شهر تهران، که گفته می شود سه و‏‎ ‎‏چند میلیون نفوس دارد، با تمام وسایل تبلیغاتی و پلیس و انواع تشبثات و ارعاب و‏‎ ‎‏تهدیدها ـ به حَسَب آنچه به ما رسیده ـ نتوانستند بیش از دویست هزار در شرکت در‏‎ ‎‏انتخابات بتراشند؛ و در شهر دویست هزار نفری قم بیش از چهار هزار نفر نتوانستند به‏‎ ‎‏طور تحمیل وارد کنند.‏

‏     این حس مقاومت که در حال رشد است نوید پیروزی حتمی است. تظاهرات‏‎ ‎‏بی سابقۀ مدارس دینی و دانشگاههای سراسر ایران ـ به حَسَب اعتراف شاه ـ برای‏‎ ‎‏بزرگداشت 15 خرداد، که شاه را دچار هیجان و سرگیجه نمود، بروز رشد ملت و‏‎ ‎‏عکس العمل فشار و اختناق است. نزدیک شدن مدارس قدیم و دانشگاهها و پیوستن‏‎ ‎‏جبهه های قدیم و جدید و نیز پیوستن اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا و‏‎ ‎‏امریکا واکنش اوج بی فرهنگی و بی عدالتی دستگاه است. و من امیدوارم که اتحادیۀ‏‎ ‎‏اروپا و امریکا به سایر دانشجویان که در ممالک دیگر از قبیل هند و پاکستان و بلاد عربی‏‎ ‎‏و غیرها به سر می برند بپیوندند و دامنۀ فعالیت خود را توسعه دهند؛ و کوشش کنند اسلام‏‎ ‎‏و عدالت اسلامی را به همۀ طبقات برسانند تا اشتباهاتی که در طول چند قرن پیش آمده و‏‎ ‎‏چهرۀ نورانی اسلام را به دست عمال استعمار پوشانیده است بزدایند.‏

‏     از خداوند تعالی توفیق کافّۀ مسلمانان و خصوص طبقه جوان را در محو استعمار و‏‎ ‎‏عمال خائن آن خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 111

  • ـ در صحیفه نور ذیل تاریخ 3 / 6 / 1354 درج شده است؛ در حالی که در نسخۀ خطی، تاریخ 14 رمضان 1395 ه . ق. (مطابق با 30 / 6 / 1354 ه . ش.) آمده است.
  • ـ حزب رستاخیز.