نامه

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: 27 مهر 1354 / 13 شوال  1395‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: خمینی، سید احمد‏

‏ بسمه تعالی‏

‏13 شهر شوال 95‏

‏احمد عزیزم‏

‏     مرقوم شریف واصل، سلامت و سعادت خود و بستگانت را از خداوند تعالی‏‎ ‎‏خواستار است. ماها بحمدالله تعالی نسبتاً سلامت، و با عوارض پیری می گذرانم. راجع به‏‎ ‎‏چیزی که نوشته بودم مربوط به...‏‎[1]‎‏ ظاهراً طریق سابق بهتر باشد؛ حتی الامکان به همان‏‎ ‎‏نحو عمل کنید؛ به آقا شیخ‏‎[2]‎‏ هم بگویید به دیگران بگوید. از سلامت خودتان مطلعم‏‎ ‎‏کنید. به خواهرها و خانم خودتان سلام برسانید. حسن‏‎[3]‎‏ را می بوسم؛ از خداوند‏‎ ‎‏سلامتش ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ می خواهم. والسلام علیکم.‏

‏پدرت‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 117

  • ـ خوانده نشد.
  • ـ آقای محمد صادق تهرانی، وکیل تام الاختیار امام خمینی.
  • ـ آقای سید حسن خمینی، نوه امام خمینی.