نامه

نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به سؤال درباره وجوه شرعیه

نامه

‏زمان: 1 آذر 1355 / 29 ذی القعده 1396‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: پاسخ به یازده مورد سؤال در خصوص امور شرعی، شهریه، مدرسۀ دینیۀ کویته،‏‎ ‎‏بطلان معاملات مواد مخدر و ...‏

‏مخاطب: پسندیده، سید مرتضی‏

‏ بسمه تعالی‏

‏29  قع  96‏

‏     به عرض حضور مبارک می رساند، جواب مرقومات مبارکه را داده ام اینک قبض را‏‎ ‎‏که خواسته اید و آقای اسلامی خواسته اند فرستادم.‏

‏     1ـ وجوهی که در افغانستان مدعی سرقت هستند، رسید نمی دهم.‏

‏     2ـ آنچه برای لبنان است نزد آقای خلخالی‏‎[1]‎‏ بفرستید مانع ندارد.‏

‏    ‏‏3ـ به اشخاصی که معلوم است می خواهند طفره بروند دستگردان نفرمایید.‏

‏     4ـ نوشتۀ آقای حق شناس را رد نفرمایید.‏

‏     5ـ شخص مجنون اگر منافعی دارد احتیاط کنند در دادن خمس.‏

‏     6ـ برای سوریه از آقای خلخالی مشورت فرمایید قبل از آن مرحمت نفرمایید.‏

‏     7ـ راجع به مدرسۀ کویته، آقای شریعت مرقوم داشته که این محل غیر از محلی است‏‎ ‎‏که به نام آقای سید یوسف است لهذا برای ساختمان مانع ندارد وجه بفرستید، عین‏‎ ‎‏مکتوب ایشان را فرستادم ملاحظه فرمایید؛ طریق ارسال را نمی دانم باید از ایشان سؤال‏‎ ‎‏شود، شهریه هم مرحمت فرمایید.‏

‏     8 ـ معاملات هروئین و امثال آن را عرض کردم که باید معاملۀ بطلان کنند و وجه را به‏‎ ‎‏صاحبش برسانند و اگر نمی شناسند، از قِبَل او مجازند صدقه بدهند.‏


صحیفه امامجلد 3صفحه 181
‏     و جعبه برای تلویزیون درست نکنند و به هیچ وجه اعانت در این امور نباید بکنند.‏

‏     9ـ آنچه به آقای حائری واگذار شده امضا نمودم، اطلاع دهید.‏

‏     10ـ در نامۀ سابق عرض کردم پنجاه هزار تومان وسیلۀ احمد برای آقای حاج‏‎ ‎‏آقا     حسن، آقازادۀ آقای ثقفی بفرستید ایشان گرفتاری زیاد از قرار مذکور دارند.‏

‏     11ـ شخصی که صد و هفتاد هزار برای خواهرش خانه خریده اجازه نمی دهم.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 182

  • ـ آقای نصراللّه خلخالی.