نامه

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: 3 آذر 1355 / 2 ذی الحجه 1396‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: خمینی، سید احمد ـ قم‏

‏ بسمه تعالی‏

‎ ‎‏2  حج  96‏

‏احمد عزیز‏

‏     ان شاءالله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. اینجانب بحمدالله تعالی سلامت،‏‎ ‎‏ولی گرفتاریها زیاد است؛ خداوند تعالی رفع فرماید. اگر امکان پیدا کرد‏‏]‏‏ید‏‏]‏‏ یک عبای‏‎ ‎‏رشتی مشکی سبک برای من بفرست. به حضرت آقا‏‎[1]‎‏ عرض کرده ام که مبلغ پنجاه‏‎ ‎‏تومان بدهند ببرید برای آقای حاج میرزا حسن ثقفی‏‎[2]‎‏؛ علی الظاهر گرفتاری بنّایی‏‎ ‎‏دارند. از سلامت خودتان و متعلقین همگی مطّلعم نمایید و به همه سلام برسانید.‏‎ ‎‏حسن‏‎[3]‎‏ را می بوسم. از سلامتش مطّلعم کنید. والسلام علیکم.‏

‎ ‎‏پدر‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 186

  • ـ آقای سید مرتضی پسندیده.
  • ـ برادر همسر امام خمینی.
  • ـ آقای سید حسن خمینی.