نامه

نامه به جمعی از علما و توضیح پیرامون وصیت نامه

نامه

‏زمان: 3 آذر 1356 / 12 ذی الحجه 1397‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: توضیح پیرامون تعیین وصی‏

‏مخاطب: اراکی، حبیب الله ـ رضوانی خمینی ـ خاتم یزدی، سید عباس ـ کریمی،‏‎ ‎‏سید جعفر ـ نجف‏

‏ بسمه تعالی‏

‏12 ذی الحجه 97‏

‏     عطف به وصیتی که نمودم و آقایان اراکی و رضوانی و خاتمی‏‎[1]‎‏ و کریمی را وصی قرار‏

‏دادم، اگر برای یک نفر یا بیشتر پیشامدی شد که نتوانست قیام به امر کند سایر آقایان به‏‎ ‎‏جای او یک نفر مورد اطمینان و معروف به صحت و امانت را تعیین کنند. مقصود آن‏‎ ‎‏است که مادام که به وصیت عمل نشده چهار نفر مورد اطمینان کفیل امر باشند و در غیاب‏‎ ‎‏یکی یا دو نفر بقیۀ آقایان اقدام به عمل کنند تا حاضر شود. از خداوند تعالی توفیق همه را‏‎ ‎‏خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 270

  • ـ به استناد مشروح وصیتنامه مندرج در صفحه 280 - ظاهراً - منظور، آقای سید عباس خاتم یزدی باشد. این وصیتنامه و نظایر آن پس از بازگشت امام خمینی به ایران لغو گردید.