مصاحبه

مصاحبه با هفته نامه انگلیسی «ساندی تلگراف» درباره قیام مسلحانه

مصاحبه

‏زمان: 17 آبان 1357 / 7 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: قیام مسلحانه‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار هفته نامۀ انگلیسی ساندی تلگراف‏

سؤال:‏] ‏‏آیا اگر همۀ مخالفین شاه با هم ـ متحداً ـ علیه شاه فشار بیاورند، آیا امکانپذیر نیست که اوضاع‏‎ ‎‏ایران بدون دست زدن به جهاد مسلحانه حل شود؟ اگر نیست، چه گروه از مردم ـ اعم از کارگران،‏‎ ‎‏سربازان، محصلین، کشاورزان و ...ـ را می توان در این جهاد مسلحانه به حساب آورد؟‏‏]‏

جواب:‏ ما امیدواریم که مسائل ایران بدون قیام مسلحانه، با همین نهضتی که اکنون تمام اقشار‏‎ ‎‏ایران را فرا گرفته است و با همین فشارهایی که ملت بر شاه وارد می کند، حل شود اگر‏‎ ‎‏چنانچه حل نشد و احتیاجی به قیام مسلحانه پیدا شد، تمام اقشار ملت در آن شرکت‏‎ ‎‏خواهند کرد و یک طبقۀ معینی در آن انحصار نخواهد داشت.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 4صفحه 378