سخنرانی

سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج (کاپیتولاسیون ـ نفت)

سخنرانی

‏زمان: 21 آبان 1357 / 11 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: کاپیتولاسیون ـ نفت ـ لزوم استعفای ارتشیان‏

‏حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

تبلیغات علیه حکومت اسلامی

‏     باز یک رشته تبلیغاتی اینها دارند که بله، این نهضت اسلامی یک امر روشنی دارد و‏‎ ‎‏مابقی ابعادش غیر معلوم ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و نیست دیگر چیزی! آن امر روشنی که دارد این است‏‎ ‎‏که همۀ مردم می گویند که باید این رژیم برود و این شاه برود و حکومت اسلامی تشکیل‏‎ ‎‏بشود. این در لسان همۀ مردم است لکن اینها برنامه ای ندارند؛ همین طور می گویند‏‎ ‎‏حکومت اسلامی. حکومت اسلامی یک چیز غیر معلومی است؛ برنامه ندارد. یا در لسان‏‎ ‎‏بعضِ اشخاص بی اطلاع، اینکه اساس ندارد؛ اصلاً جمهوری اسلامی بی اساس است! و‏‎ ‎‏از این سنخ حرفها.‏

اخطار و هشدار به سازشکاران

‏     خوب، حالا ما دو قدم داریم: قدم اول، قدم اینکه باید این اساسی که الآن هست، این‏‎ ‎‏وضعی که الآن هست، اینها باید برداشته بشود. اینکه می گویند که روشن است؛ در این‏‎ ‎‏معنی اشکال دارند؟ اینهایی که با اساس این نهضتْ خیلی ـ به خیال خودشان ـ موافقت‏‎ ‎‏ندارند، در کدام قدم موافق نیستند؟ در این قدم اول که باید این بساط که تا حالا هست و‏‎ ‎‏این رژیم باید به هم بخورد، این وضعی که الآن ایران دارد و در ظرف این پنجاه سال اوج‏‎ ‎‏گرفته است، و سابق هم بد بوده است، بوده است اینطورها، در این اشکال دارند که‏‎ ‎‏می گویند نه همین اوضاع باید باشد؟ خوب اینها که، مثلاً اگر کسی پیدا بشود، خوب‏‎ ‎‏هستند اشخاصی که طرفدار شاه و رژیم شاه‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏، آنهایی که یا وابستگی به خود شاه‏‎ ‎


صحیفه امامجلد 4صفحه 467
‏دارند و یا وابستگی به امریکا دارند، هستند اینها که می گویند که نه، این اوضاع حالا باشد‏‎ ‎‏و ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ تعبیر بعضیها «شاه غیبت کند»! که حالا فکر آن را کردند! اینها معتقدند که این‏‎ ‎‏اوضاع خوب است و باید باشد؟ یا اوضاع بد است لکن لازم است باشد از باب اینکه‏‎ ‎‏دیگر چاره ای نیست؟ اگر معتقدند که این اوضاع خوب است، معنایش این است که‏‎ ‎‏اختناق پنجاه ساله همه خوب است! ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ همۀ روزنامه ها و مراکز تبلیغی، اختیاری در کار‏‎ ‎‏نباشد و در تحت نظر سازمان امنیت باشد، این یک چیز خوبی است! می توانند؟ جرأت‏‎ ‎‏دارند بگویند که در عین حالی که این دستگاه تبلیغی یا تبلیغاتیِ ماتحت نظر سازمان‏‎ ‎‏امنیت تنظیم می شود و هیچ روزنامه نگاری حق ندارد که تخلف کند از مطالبی که آن القا‏‎ ‎‏می کند، و رادیو ـ دستگاه تبلیغاتی رادیو ـ حق ندارد که غیر از آن چیزی که آنها برنامه‏‎ ‎‏می دهند پخش کند، در عین حالی که اینطور است، مع ذلک این کارِ خوبی است؟! این را‏‎ ‎‏می تواند یک نفر مسلمان یا یک نفر انسان یک همچو مطلبی را اظهار کند، که اگر‏‎ ‎‏می تواند، خوب یکی از اینهایی که با این حرفها مخالفند بیاید این را اعلام کند. هرکس،‏‎ ‎‏هر کدام را اینها انتخاب کند، که خود شاه یا هرکس که از دوستان شاه است، بیایند این را‏‎ ‎‏اقرار کنند به اینکه دستگاههای تبلیغاتی ما، دستگاههای مطبوعاتی ما، همۀ آنها بی اختیار‏‎ ‎‏هستند و هیچ اراده ای از خودشان در پخش اخبار ندارند و همه را سازمان امنیت تنظیم‏‎ ‎‏می کند و اینها باید حتماً حرف او را پخش کنند و این هم خوب است! یکی از اینهایی که‏‎ ‎‏می گویند شاه باید باشد بیایند این مطلب را خوب، در یک روزنامه ای، در یک ورقۀ‏‎ ‎‏علی حده ای خودشان طبع کنند و منتشر کنند و امضا هم ب