سخنرانی

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ابعاد جنایات و خیانت های شاه

سخنرانی

‏زمان: 4 آذر 1357 / 24 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: ابعاد جنایات و خیانتهای شاه‏

‏حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج‏

‏[بسم‏‏ الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

ارزش رنج برای مقصد الهی

‏     مقصد هر چه بزرگتر باشد، رنج در راه آن هر چه زیاد باشد، باید انسان تحمل کند و‏‎ ‎‏آسانتر است. اگر مقصد شما آقایان همین امور دنیایی باشد، رنجهایتان به هدر می رود؛ و‏‎ ‎‏اگر مقصد خدا باشد، نجات بندگان خدا باشد، نجات یک ملت ضعیف مظلوم باشد،‏‎ ‎‏رنجها هر چه زیادتر باشد هدر نمی رود. یک چیزی که برای خداست هدر نمی رود. این‏‎ ‎‏قوه هایی که صرف در راه این ملت مظلوم می شود، برای نجات خلق خدا هست، برای‏‎ ‎‏رفع ظلم هست، برای قطع یدِ اجانب از بلاد مسلمین هست. این قوایی که در این راه‏‎ ‎‏صرف می شود یا صرف شده است، خیال نشود که هدر رفته است؛ اینها محفوظ است‏‎ ‎‏همۀ آن. الآن شما مواجهید، ملت ایران، ملت اسلام مواجهند با یک قوای شیطانی که بر‏‎ ‎‏مقدرات آنها سالهای طولانی است که تسلط پیدا کردند؛ و بلاد مسلمین کم کم به فکر‏‎ ‎‏افتاده اند که خودشان را نجات بدهند. و مِنْجمله ایران است که حالا مدتی است در فکر‏‎ ‎‏این است که نجات بدهد خودش را از دست اجانب، از دست قوای شیطانی. و در این راه‏‎ ‎‏رنجها برده است. و چون مقصد بسیار بزرگ است، مقصد نجات یک امت است، مقصد‏‎ ‎‏آن است که این بیچاره ها که زیر بار ستم و ظلم اجانب، با توسط حکومتهای جائرانه، با‏‎ ‎‏وساطت سلسلۀ پهلوی جائر، در رنج بودند و در عذاب بودند، مقصود این است که‏‎ ‎‏نجات اینها حاصل بشود و مملکت از دست کفار نجات پیدا بکند، از دست اجانب نجات‏‎ ‎‏پیدا بکند؛ و مملکت بشود از خود شما و ذخایر مملکت از خود شما.‏


صحیفه امامجلد 5صفحه 112
دلیل کسر بودجه

‏     اینکه می بینید هی فریاد می زنند از اینکه بودجه کم است، کسر آمد، نه این است که‏‎ ‎‏درآمد ایران کم است، درآمد ایران زیاد است لکن دستهایی در کار است که نمی گذارد‏‎ ‎‏تأمین بشود. خورنده هایش زیادند! نفت الآن یک بودجۀ بسیار زیادی است و یکی از‏‎ ‎‏خیانتهایی که الآن شاه بر ملت ما می کند این است که این ذخیره ای که باید برای سالهای‏‎ ‎‏بسیار طولانی برای نسلهای آتیه محفوظ بماند و زندگی بکنند با همین ذخایر، این آدم‏‎ ‎‏می خواهد که در ظرف بیست سال، سی سال همه اش را به حلقوم امریکا بکند و در‏‎ ‎‏ازایش هم چیزی دریافت برای منفعت ملت نکند. اینکه کسر می آید بودجه، برای‏‎ ‎‏ـ یکی اش برای ـ همین معناست که این بودجه خورده می شود. شما ملاحظه می کنید که‏‎ ‎‏هجده میلیارد دلار پول نفت را اسلحه خریدند! هجده میلیارد دلار اینها اسلحه خریدند و‏‎ ‎‏باز هم می خرند؛ اگر مهلتشان بدهند باز هم خواهند خرید. و این اسلحه ها چی هستند؟‏‎ ‎‏خیال می کنید که ما محتاج به هجده میلیارد اسلحه هستیم برای تنظیم امورمان؟ خیر مسئله‏‎ ‎‏اینها نیست. چون رقیب امریکا که شوروی است توجه دارد به مسائل، اینها به عنوان اینکه‏‎ ‎‏ما پول نفت را داریم تحویل می دهیم ـ به این عنوان ـ همین اسلحه هایی که هیچ به درد‏‎ ‎‏ایران نمی خورد می آورند در ایران و پایگاه برای خود امریکا درست می کنند؛ یعنی نفت‏‎ ‎‏ما را می خورند و به جای آن برای خودشان پایگاه درست می کنند! به اسم دادن پول‏‎ ‎‏نفت، برای خودشان پایگاه درست می کنند. اگر پول نفت را به ما ارز می دادند و پولش را‏‎ ‎‏می دادند، زیادتر بود از ادارۀ دولت و ادارۀ ملت. این پولها برای ملت ما کافی است، منتها‏‎ ‎‏آنقدر خورده می شود. آنقدرش که امریکا می برد و