مصاحبه

مصاحبه با تلویزیون سوئد و روزنامه «لومتن» (نتایج تظاهرات تاسوعا و عاشورا)

مصاحبه

‏زمان: 21 آذر 1357 / 11 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: نتیجۀ تظاهرات تاسوعا و عاشورا ـ تحریم نفتی غرب‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران تلویزیون سوئد و روزنامه فرانسوی لومتن‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ! پس از این دو روز تظاهرات عظیم، نتایجی که بر آن مترتب است به نظر شما‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏تظاهراتی که در ایران واقع شد و سرتاسر ایران را فرا گرفت، رفراندمی بود زنده برای‏‎ ‎‏سقوط شاه. نتیجه این است که شاه الآن بر حسب همۀ نظرها، نباید قانونیت داشته باشد و‏‎ ‎‏از این به بعد هم باید با او معاملۀ غیرقانونی کرد.‏

ــ     ‏[‏‏شما اخیراً گفته اید که از این به بعد، به کشورهایی که به حمایت شاه برخیزند، نفت نخواهید فروخت.‏‎ ‎‏این تهدیدی است برای کشورهای غربی و امریکا. به نظر شما، این مسئله چگونه خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏مسئله این است که الآن که شاه غیرقانونی بودنش اعلام شد، اگر کسی از این به بعد از شاه‏‎ ‎‏پشتیبانی کند، مادام که دولت وی سرِ کار هست، به مملکت او نفت داده نمی شود.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شخص شما و یا دوستانتان با امریکایی ها تماس داشته اید و یا یکی از دوستان شما تا به حال توانسته‏‎ ‎‏است به امریکایی ها بگوید که مسئله چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏هیچ روابطی نیست؛ نه بین من و امریکایی ها، و نه بین دوستان من و امریکایی ها.‏

صحیفه امامجلد 5صفحه 225