مصاحبه

مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت» درباره پیش بینی سال

مصاحبه

‏زمان: 10 دی 1357 / 1 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: پیش بینی سال 1979 میلادی ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار مجلۀ هفتگی انگلیسی زبان لبنانی بیروت‏

سؤال: ‏[‏‏پیش بینی شما برای ایران سال 1979 چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏آنچه مسلّم و قطعی است این است که اوضاع ایران جز با سقوط شاه و برچیده شدن‏‎ ‎‏رژیم سلطنتی و استقرار حکومت اسلامی آرام نمی گیرد. امروز علی رغم قدرت نظامی‏‎ ‎‏جهنمی شاه، این ملت ایرانند که ابتکار عمل را در دست دارند و از این جهت قدم به قدم‏‎ ‎‏رژیم حاکم ایران و حامیانش را عقب نشانده اند و در ماههای آینده به یاری خدای تعالی‏‎ ‎‏شاهد پیروزیهای درخشانتری خواهند بود.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر شما تحت چه اوضاع و احوالی یک نوع سازش با شاه ممکن می گردد؟ مثلاً می پذیرید که‏‎ ‎‏اصلاحی در قانون اساسی بشود که بنابر آن شاه مانند پادشاه انگلیس به عنوان مظهری در رأس دولت‏‎ ‎‏بماند؟‏‏]‏

ــ     ‏اولاً سازش با یک فرد جانی مانند شاه، خیانت به ملت ایران و اسلام است. و در ثانی ملت‏‎ ‎‏ایران در رفراندم تاسوعا و عاشورا با اکثریت قریب به اتفاق، قاطعانه شاه و رژیم سلطنتی‏‎ ‎‏را محکوم کرده و خواستار برقراری جمهوری اسلامی شده است. بنابراین هیچ کس حق‏‎ ‎‏ندارد با شاه که از سلطنت مخلوع است سازش کند و یا اساس سلطنت را بپذیرد، چه‏‎ ‎‏شخص محمدرضا پهلوی در این مقام باشد یا دیگری. و به همین دلیل، قانون اساسی که‏‎ ‎‏رژیم ایران را سلطنتی می شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار‏‎ ‎‏ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما کناره گیری شاه را به نفع پسرش می پذیرید؟‏‏]‏

ــ     ‏هیچ فردی از دودمان پهلوی مورد قبول ملت نیست و نه تنها در مقام سلطنت بلکه در هیچ‏

صحیفه امامجلد 5صفحه 304
‏مقام دولتی هم حق ندارند دخالت کنند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر می کنید دامنۀ حوادث ایران به ترکیه نیز کشیده شود؟‏‏]‏

ــ     ‏نهضت مقدس ایران، نهضت اسلامی است و از این جهت بدیهی است که همۀ مسلمین‏‎ ‎‏جهان تحت تأثیر آن قرار می گیرند.‏

ــ     ‏[‏‏فکر می کنید در کوششهایتان برای سرنگون کردن شاه چه دولتی به شما کمک می کند؟‏‏]‏

ــ     ‏ملت ایران با ارادۀ آهنین خود تنها با اتکا به نیروی الهی قیام کرده است و در این نهضت‏‎ ‎‏به هیچ دولتی متکی نیست، و به خواست خدای تعالی با حفظ استقلال در نهضت خود،‏‎ ‎‏شاه را سرنگون خواهد کرد. ولی وظیفۀ همۀ دولتهای اسلامی در درجۀ اول و سایر‏‎ ‎‏دولتها که مایلند در آینده با ملت ایران روابط حسنه داشته باشند این است که ملت مظلوم‏‎ ‎‏و قهرمان ایران را در رسیدن به اهدافش یاری کنند و تاکنون هیچ دولتی از ملت ایران‏‎ ‎‏دفاع نکرده است.‏

ــ     ‏[‏‏شما به عنوان رهبر مخالفین، روابط جاری خود را با دوَل و افراد زیر چگونه توصیف می کنید؟ ‏‎ ‎‏1ـ دستگاه کارتر 2ـ دولت روسیه 3ـ دولت چین 4ـ دولت عراق 5ـ کشورهای عرب تولید کنندۀ نفت 6ـ‏‎ ‎‏سادات 7ـ اسرائیل 8 ـ یاسر عرفات و جنبش فلسطین.‏‏]‏

ــ     ‏رئیس جمهوری امریکا با حمایتهای بیدریغ خود از شاه و اهانتهایی که به ملت ایران‏‎ ‎‏نموده است در صف دشمنان ایران قرار گرفته است. و روسیۀ شوروی هم اگرچه نه در‏