مصاحبه

مصاحبه با روزنامه «لوتاکونتینوا» درباره ویژگی های حکومت اسلامی

مصاحبه

‏زمان: 19 دی 1357 / 10 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: ویژگیهای حکومت اسلامی و رابطۀ مردم و رهبری ‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار ایتالیایی روزنامۀ لوتاکونتینوا‏

سؤال: ‏[‏‏در غرب بین طرفداران و پشتیبانان مبارزات مردم ایران در ماههای اخیر سؤالهای زیادی طرح‏‎ ‎‏شده است. خیلی از این سؤالها به خاطر کمبود شناخت تاریخ و رشد عقاید گذشتۀ دور و اخیر شماست.‏‎ ‎‏برای من هم بیشتر و در نتیجۀ فعالیت بیشتر در پشتیبانی از انقلاب اسلامی شما، جواب به این سؤالات‏‎ ‎‏می تواند مفید واقع شود. تصور می کنم که آنچه امروز در حیات یک جنبش توده ای در ایران اتفاق‏‎ ‎‏می افتد ریشه هایش در یک نوع رنسانس ـ تجدید حیات ـ شیعه یافت می شود. ممکن است شرح دهید‏‎ ‎‏که چه فعالیتها و بحثها و مبارزاتی در سی سال اخیر فعالیت شما را تشکیل داده است؟‏‏]‏

جواب: ‏یکی از خصلتهای ذاتی تشیع، از آغاز تاکنون، مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و‏‎ ‎‏ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می خورد؛ هر چند که اوج این مبارزات در‏‎ ‎‏بعضی از مقطعهای زمانی بوده است. در صد سال ‏‏[‏‏اخیر‏‏]‏‏ حوادثی اتفاق افتاده است که‏‎ ‎‏هر کدام در جنبش امروز ملت ایران تأثیری داشته است: انقلاب مشروطیت،‏‎[1]‎‏ جنبش‏‎ ‎‏تنباکو‏‎[2]‎‏ و... قابل اهمیت فراوان است. تأسیس حوزۀ علمی دینی در بیش از نیم قرن اخیر‏‎ ‎‏در شهر قم‏‎[3]‎‏ و تأثیر این حوزه در داخل و خارج کشور ایران و نیز تلاش روشنفکران‏‎ ‎‏مذهبی در داخل مراکز دانشگاهی و قیام سال 41 ـ 42 ملت ایران به رهبری علمای‏‎ ‎‏اسلامی که تا امروز ادامه دارد، همه عواملی هستند که اسلام شیعی را در سطح جهان‏‎ ‎‏مطرح می کند. ‏


صحیفه امامجلد 5صفحه 407
ــ     ‏[‏‏این فعالیتها و بحثها، این مدرن شدن ـ انطباق با زمان ـ شیعه از چه راههایی رشد کرد؟ آیا یک کار‏‎ ‎‏محدود به روحانیت شیعه بوده است یا در راههای دیگری هم رشد کرده است؟ و مدارس اسلامی‏‎ ‎‏(حوزه های علمی) در این رشد چه نقشی داشتند؟‏‏]‏

ــ     ‏اساساً اسلام ـ که تشیع چیزی جز اسلام اصیل نیست ـ نه تنها جلو رشد علمی و فکری بشر‏‎ ‎‏را نمی گیرد بلکه خود زمینه های این حرکت را آماده تر می کند و به این حرکت جهت‏‎ ‎‏انسانی و الهی می دهد. و تکامل علمی و فرهنگی بشر بعد از ظهور اسلام، محققین تاریخ‏‎ ‎‏را خیره ساخته است. بله، چیزی که باید اضافه کنم این است که فساد اخلاق و انسان‏‎ ‎‏مصرفی شدن و تمام تلاش انسان برای لذتجویی بیشتر و تمام ارزشها را با پول سنجیدن‏‎ ‎‏مفهومی غیر از مدرنیزه کردن کشور دارد؛ و تشیع با آنها مخالف است نه با مدرنیزه کردن‏‎ ‎‏کشور. در مورد کار روحانیت باید ب