مصاحبه

مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره اوضاع ایران

مصاحبه

‏زمان: 24 دی 1357 / 15 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: اوضاع عمومی ایران ـ غیر قابل جمع بودن اسلام و مارکسیسم‏

‏مخاطب: خبرنگار خبرگزاری فرانسه‏

‏ [‏‏واشنگتن ـ خبرگزاری فرانسه ـ حضرت آیت الله العظمی خمینی اظهار داشتند که تا چند روز دیگر‏‎ ‎‏یک دولت تازه تشکیل خواهند داد که جایگزین دولت بختیار خواهد شد و تولد یک حکومت‏‎ ‎‏اسلامی در ایران نزدیک است. حضرت آیت الله خمینی در پاسخ این سؤال که ایشان «مرد نیرومند‏‎ ‎‏ایران» خواهند شد، تصریح کردند که اختیارات شاه را نخواهند داشت و نخست وزیر هم نخواهند شد‏‎ ‎‏اما نقش ارشاد و هدایت خود را حفظ خواهند کرد.‏

‏حضرت آیت الله تأکید کردند که اعضای دولت آینده را پیش بینی کرده اند و همۀ آنها اکنون در ایران به‏‎ ‎‏سر می برند و پذیرفته اند که در دولت جدید شرکت کنند. با وجود این، حضرت آیت الله خمینی حاضر‏‎ ‎‏نشدند نام آنها را فاش کنند. رهبر شیعیان توضیح ندادند که پس از خارج شدن شاه از ایران، به چه‏‎ ‎‏ترتیب دولتی که با فکر ایشان تشکیل می شود، جایگزین دولت بختیار خواهد شد. آیا این کابینه را‏‎ ‎‏واژگون خواهند کرد و یا یک دولت در موازات دولت بختیار تشکیل خواهند داد؟ همین قدر گفتند که‏‎ ‎‏دولت بختیار همانند همه دولتهایی که در دوران خاندان پهلوی تشکیل شده اند، غیر قانونی است و از‏‎ ‎‏پشتیبانی ملت برخوردار نیست.‏

‏حضرت آیت الله العظمی خمینی اضافه کردند:‏‏]‏

‎     ‎‏وظیفۀ من نخست وزیری نیست بلکه رهبری و هدایت مردم است.‏

‏[‏‏نکات دیگری که رهبر شیعیان به آنها اشاره کردند از این قرار است:‏‏]‏

‎     ‎‏کشور اسلامی ایران دارای یک مجلس که اعضای آن از طریق آرای عمومی مردم‏‎ ‎‏انتخاب خواهند شد، خواهد بود و تنها به احزاب و گروههایی اجازۀ شرکت در انتخابات‏‎ ‎‏داده خواهد شد که به منافع ملی احترام بگذارند.‏


صحیفه امامجلد 5صفحه 446
‏[‏‏در اینجا حضرت آیت الله خمینی اشاره کرده اند:‏‏]‏

‎     ‎‏کسانی که هنوز از شاه حمایت می کنند به خاطر وجود «دست خارجی» است و پس از‏‎ ‎‏آنکه وی از کشور خارج شود، نظامیانْ دیگر از خائنین پشتیبانی نخواهند کرد. یک‏‎ ‎‏ارتش نیرومند در کشور حفظ خواهد شد اما این ارتش از عناصر فاسد تصفیه خواهد‏‎ ‎‏شد.‏

‏     در مورد امریکا؛ وقتی که واشنگتن از حمایت شاه و دولت بختیار دست بردارد، همه‏‎ ‎‏عداوتها نسبت به امریکا از میان خواهد رفت.‏

‏     در مورد مارکسیسم؛ هیچ گونه رابطه ای بین جنبش اسلامی و مارکسیسم خدانشناس‏‎ ‎‏وجود ندارد و نمی توان در عین حال، هم مسلمان بود و هم مارکسیست. روابط با‏‎ ‎‏شوروی حسنه خواهد بود به شرط آنکه این کشور و کشورهای دیگر از مداخله در امور‏‎ ‎‏ایران خودداری کنند. هر گونه روابط با اسرائیل قطع خواهد شد اما یهودیان آزاد خواهند‏‎ ‎‏بود که در ایران بمانند و در محیط آزادتر از دوران سلطنت شاه زندگی کنند؛ چرا که‏‎ ‎‏اسلام به همۀ مذاهب احترام می گذارد.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 5صفحه 447