بیانات

بیانات در جمع همافران نیروی هوایی (هشدار به دولت بختیار)

بیانات

‏زمان: 13 بهمن 1357 / 4 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی‏

‏موضوع: هشدار به دولت بختیار دربارۀ حفظ جان همافران‏

‏حضار: پرسنل نیروی هوایی‏

‏[‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏اگر یک نفر از این همافران با دست این جلادان از بین برود، ما همۀ آنها را به کیفر‏‎ ‎‏اعمالشان می رسانیم. جرم همافران و سایر ارتشیانی که فرار کرده اند، این است که به ملت‏‎ ‎‏پیوسته اند. چرا از این راه غلط و شیطانی، عمال دستگاه رویگردان نیستند؟ چرا ارادۀ‏‎ ‎‏ملت را ترک کرده، راه صهیونیستها را پیش گرفته اند؟ ما کسانی از ارتشیان را که توبه کنند‏‎ ‎‏و برگردند، توبۀ همه آنها را با دل و جان قبول می کنیم.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه 38