سخنرانی

سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران ـ مخالفت با رژیم)

سخنرانی

‏زمان: 16 بهمن 1357 / 7 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی ‏

‏موضوع: آرمان ملت ایران ـ مخالفت عمومی با سلطنت ـ رژیم تحمیلی‏

‏مناسبت: معرفی آقای مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت ‏

‏حضار: بیش از چهارصد تن از خبرنگاران داخلی و خارجی ‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ایران آشفته‏

‏     آقایان آشفتگی چند سالۀ ملت ما را می دانند. مطلعند که تمام دستگاههای ملی و‏‎ ‎‏دولتی فلج شده است، وضع اقتصادی ما رو به نابودی رفته است، وضع فرهنگ ما خراب‏‎ ‎‏است، دانشگاهها تعطیلند، مدارس علمی ما تعطیل است، بازارها تعطیل است. تمام اینها‏‎ ‎‏مضافاً به خونریزیهایی که تاکنون شده است و آشفتگیهایی که در مملکت ما هست. از‏‎ ‎‏اینها اطلاع دارند. و کسانی که مربوطند به این، دست بردارند از شلوغ کاری، و با تعقل‏‎ ‎‏اشیاء را فکر کنند و کنار بروند.‏‎[1]‎‏ ما همۀ این مسائل را ان شاءالله با پشتیبانی ملت حل‏‎ ‎‏خواهیم کرد. ‏

‏در آرزوی ایجاد حکومت عدل علی (ع)‏

‏     شما خبرنگارها در این مدتها ملاحظه کردید که ملت ما از مرکز تا هر جا که چشم انداز‏‎ ‎‏باشد، شهرستانهای بزرگ و کوچک، دهکده ها، قرا، قصبات، همه با هم یک فکر و یک‏‎ ‎‏نظر و با ارادۀ مصمم از ما می خواهند که رژیم سلطنتی، که یک رژیم پوسیدۀ غیر عُقَلایی‏‎ ‎‏است، غیر عقلی است، و رژیم سلطنت محمدرضاخان، همۀ مردم گفتند که اینها باید‏‎ ‎‏سراغ کارشان بروند؛ و همۀ مردم یکدل و یک جهت جمهوری اسلامی را می خواهند.‏

صحیفه امامجلد 6صفحه 56
‏ملت ما مُسْلم است، علاقه مند به اسلام است، عدل اسلامی را دیده است؛ تاریخ ما از‏‎ ‎‏حکومتهایی که در صدر اسلام بوده است خبر به ما داده است که وضع حکومتها چه بوده‏‎ ‎‏است، وضع حاکم چه بوده است. حضرت امیرالمؤمنین،‏‎ ‎‏علی ابن ابیطالب، که حاکم بر یک صحنۀ بزرگ ‏‏[‏‏بوده است‏‏]‏‏، یک ممالک بزرگ، از‏‎ ‎‏عربستان سعودی گرفته تا مصر، ایران، عراق و سوریه و سایر جاها را داشته است، همین‏‎ ‎‏قاضی ای که خودش قرار داده برای قضا، وقتی که یک نفر یهودی ‏‏[‏‏علیه‏‏]‏‏ او دعوی کرده‏‎ ‎‏است و ادعا کرده است چیزی را، قاضی ‏‏[‏‏آن حضرت‏‏]‏‏ را خواسته و او هم آمده است در‏‎ ‎‏محضر قاضی و با یهودی در عرض هم نشسته اند، و دادخواهی شده است، و قاضی‏‎ ‎‏حکم برخلاف حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ یعنی حکومت وقت کرده است، و‏‎ ‎‏[‏‏آن حضرت‏‏]‏‏ تسلیم بوده است. یک همچو وضع حکومتی در بشر معلوم نیست تحقق‏‎ ‎‏پیدا کرده باشد. و ما آرزوی یک همچو حکومتی داریم. یک حکومت عادل که نسبت‏‎ ‎‏به افراد رعیت علاقه مند باشد؛ عقیده اش این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا‏‎ ‎‏یک نفر در مملکت من زندگی اش پست باشد، گرسنگی بخورد. ما می خواهیم یک‏‎ ‎‏همچو حکومت عدلی ایجاد کنیم. ‏

‏رژیم غیر قانونی پهلوی‏

‏     و چنانکه شما می دانید ـ یعنی خبرنگارها به واسطۀ اطلاعاتی که در ممالک خودشان‏‎ ‎‏هست، و ما هم به واسطۀ اطلاعاتی که در این مملکت داریم و مشاهداتی که داشتیم ـ از‏‎ ‎‏اول که رضاخان کودتا کرد و آمد