پیام

پیام به ملت ایران و تأکید بر نداشتن سخنگو

پیام

‏زمان: 20 بهمن 1357 / 11 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی‏

‏موضوع: تأکید بر نداشتن سخنگو‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسمه تعالی‏

‏به اطلاع مردم می رساند:‏

‏     کسی حق ندارد به عنوان سخنگو یا اطرافی یا وابسته و یا تحت هر عنوان دیگری، از‏‎ ‎‏طرف اینجانب مطلبی بگوید. من خودم قلم و بیان دارم و اظهارنظرهایی که در رادیوها و‏‎ ‎‏یا جراید می شود به خود اشخاص مربوط است و به اینجانب ربطی ندارد.‏

‏به تاریخ 11  ع1  99‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه 112