پیام

پیام به ملت ایران (پیروزی انقلاب ـ حفظ نظم و آرامش)

پیام

‏زمان: 23 بهمن 1357 / 14 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسه علوی‏

‏موضوع: قیام برای ساختن ایران ‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     من از ملت شریف و مبارز ایران تشکر می کنم. من از این وحدت کلمه ای که بین‏‎ ‎‏اقشار ملت بوجود آمده است سپاسگزاری می کنم. من به این پیروزی که از برای ملت‏‎ ‎‏ایران پیدا شده است تبریک می گویم. باید ملت ایران بداند که این انقلاب ایران با سایر‏‎ ‎‏انقلاباتی که در دنیا واقع شده است فرق دارد. این انقلاب از باب اینکه انقلاب اسلامی و‏‎ ‎‏انسانی بود ضایعات کمی به بار آورد. در انقلاباتی که در دنیا واقع شده است ضایعات‏‎ ‎‏بسیار زیاد بوده است؛ و ما بحمدالله با کمی ضایعات به پیروزی بزرگ نایل شدیم. یک‏‎ ‎‏شاهنشاهی ظالم دو هزار و پانصد ساله را شما ملت ایران با مشت و با همتی بزرگ و با‏‎ ‎‏ایمانی راسخ سرنگون کردید و توجه به پشتیبانیهایی که از او می شد نکردید.‏

‏     خداوند شما را پایدار نگه دارد. خداوند اسلام را عظمت بدهد. پیروزی شما پیروزی‏‎ ‎‏بزرگ اسلام است، و از این به بعد توجه به بسیاری از امور لازم است که عمدۀ آن توجه‏‎ ‎‏به حفظ وحدت کلمه است. ما در بین مبارزه هستیم و باز محتاج به وحدت کلمه هستیم؛‏‎ ‎‏باز باید همۀ اقشار با هم برادروار و در کنار هم آماده باشند برای مبارزه و جلوگیری از‏‎ ‎‏تشتتات و اختلافات. اگر خدای ناخواسته اختلافات پیدا شوند معلوم نیست که ما به‏‎ ‎‏پیروزی نهایی برسیم. من به همۀ ملت توصیه می کنم که به همین نحو که تا کنون به‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ خودشان ادامه داده اند از این به بعد هم ادامه دهند. همین طور که حس‏‎ ‎‏انسانیت و ملیت و اسلامیت در آنها بیدار شده، آن را بیدارتر نگه دارند و نگذارند این‏

صحیفه امامجلد 6صفحه 130
‏شعلۀ الهی خاموش شود. تمسک به اسلام و حَبْل متین‏‎[1]‎‏ اسلام و قرآن کریم و امام‏‎ ‎‏اعظم، امام عصر ـ سلام الله علیه ـ بکنند، و با همت والای خود تمام مشکلات را رفع‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     ملت عزیز من! اشکالات و مشکلات زیاد است و ما وارث یک مملکت آشفته‏‎ ‎‏هستیم. مملکت ما را خراب کرده اند و رفته اند؛ و ما وارث یک مملکت مخروبه هستیم.‏‎ ‎‏باید به خواست خدا تمام ملت برای ساختن ایران قیام کند. ایران یک مملکت زلزله زده،‏‎ ‎‏یک مملکت اجنبی زده، و یک مملکت دشمن زده است. اینک ما باید ایران را بسازیم؛‏‎ ‎‏از نو بسازیم ولی مشکلات دارد مشکلات فقط با دولت رفع نمی شود، مشکلات با یک‏‎ ‎‏قشر یا دو قشر از ملت رفع نمی شود. همۀ ملت باید دست به هم بدهند و هر کس در هر‏‎ ‎‏شغل، مقام و مکانی که هست، دست به دست ملت بدهد و با هم این بنای جدید را به‏‎ ‎‏پایان برسانیم، و یک ملت جدید و یک دولت جدید و یک بنای جدید که همه اسلامی‏‎ ‎‏باشد و همه انسانی باشد ما از سر بنا کنیم.‏

‏     ما باید متوجه باشیم که در چنین روزی که انقلاب است دستهای خائن و غیر منزه در‏‎ ‎‏کار است، و ممکن است خیانتکارها بخواهند بین شما تشتت بیندازند. باید جداً از‏‎ ‎‏خرابکاری اجتناب و مراقبت کنید که اگر کسانی خواستند خرابکاری و آدمکشی کنند یا‏‎ ‎‏به مراکز دولتی و ارتشی و کاخها و دیگر جاها حمله نمایند باید مانع بشوید؛ چون ایجاد‏‎ ‎‏تشتت خواهد کرد. اینها به اسلام و مملکت اسلامی خیانت است و باید از این قبیل‏‎ ‎‏خیانتها جلوگیری شود. باید تمام اسلحه هایی که در دست مردم است جمع شوند. هر کس‏‎ ‎‏اسلحه ای پیدا کرد باید به مسجد محلۀ خود ببرد و به امام جماعت م