سخنرانی

سخنرانی در جمع استادان دانشگاه (توطئه و تبلیغات اجانب)

سخنرانی

‏زمان: 27 بهمن 1357 / 18 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی ‏

‏موضوع: توطئه و تبلیغات اجانب‏

‏حضار: استادان دانشگاه «ابوریحان» و جمعی از پرسنل نیروی هوایی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏توطئۀ دیرینۀ استعمار‏

‏     من قبل از هر چیز تشکر می کنم از آقایان اساتید و دانشجویان که تشریف آوردند و ما‏‎ ‎‏با هم مواجه شدیم. مع الأسف در این دوران گذشته وضع را طوری کرده بودند که بین ما‏‎ ‎‏و دانشگاه و همۀ دانشگاهها جدایی انداخته بودند. و لهذا در این مدتهای طولانی ما با‏‎ ‎‏این وجوه کریمه مواجه نشده بودیم. و حالا تقریباً اول امر است. و من امیدوارم که تا آخر‏‎ ‎‏رابطۀ بین روحانیت و دانشگاه، که آن هم روحانیت است، برقرار باشد.‏

‏      شما آقایان می دانید که این اختلافی که بین جناحها در ایران واقع شد، و واقع می شود‏‎ ‎‏اگر فرصت داده بشود، اینها چیزهایی بوده است که اجانب با مطالعات خودشان به آنجا‏‎ ‎‏رسیده بودند که باید جاهایی که می تواند انسان تربیت کند آنجاها را بکوبند. اینها بعد از‏‎ ‎‏مطالعاتی که کردند ـ هم در مادیات ما و هم در معنویات ما و هم در انسانها مطالعات زیاد‏‎ ‎‏کردند، و کارشناسهایشان از شاید دویست سال پیش از این مشغول به این کارها بوده اند،‏‎ ‎‏و همۀ زمینهای ایران را اینها گردیده اند و هر چه بوده است در اینجا نقشه برداری کردند‏‎ ‎‏و مطالعات راجع به وضع فرهنگ مملکتهایی که می خواهند ازشان بهره بردارند، در‏‎ ‎‏وضع دانشگاههای ما، در وضع دانشگاههای دینی ما، مطالعات زیاد اینها کردند ـ به آنجا‏‎ ‎‏رسیدند که چند چیز مانع از استفادۀ آنهاست. یکی اسلام است؛ اینها فهمیدند که اگر‏‎ ‎‏اسلام با آن وضعی که دارد و با آن تعلیمات واقعی که دارد، در این ممالک پیاده بشود‏‎ ‎‏برای آنها هیچ حظی و هیچ بهره ای نخواهد بود؛ و دستشان را قطع می کنند. و لهذا یک‏

صحیفه امامجلد 6صفحه 158
‏افرادی را ـ چه از داخل و چه از خودشان ـ وادار کردند که اسلام را وارونه نمایش بدهند.‏‎ ‎‏اسلامی که از اول قیام کرده است بر ضد طاغوت، آنها می گویند اسلام در خدمت‏‎ ‎‏طاغوت است!‏

‏اسلام و پابرهنگان‏

‏     وقتی که شما تاریخ را می بینید و ملاحظه می کنید، از آن اول که رسول اکرم قیام کردند‏‎ ‎‏با همین مردم فقیر، با همین مردم مستضعف، ایشان قیام کردند. در مقابل آن قلدرها و آن‏‎ ‎‏زورگوها و آن باغدارها و آن مُکنَت دارها و قافله دارها که در آن وقت مظهر طاغوتی‏‎ ‎‏بود، اسلام قیام کرد. و بعد هم تمام عمر، اسلام و ائمۀ ما در مقابل طاغوت همیشه ایستاده‏‎ ‎‏بودند.‏

‏     این معنا که گفته بشود که اسلام در خدمت طاغوت است، اسلام افیون است، این‏‎ ‎‏چیزی است که آنها القا کردند؛ و آنهایی که دنباله رو آنها بودند و از خُدام آنها بودند،‏‎ ‎‏آنها هم تعقیب کردند در ایران. اینها مشغول شدند، آنها هم از خارج مشغول شدند؛‏‎ ‎‏بطوری که شاید در بین بسیاری از مردم یک همچو چیزهایی در ذهنشان بیاید. و حال‏‎ ‎‏آنکه کسی که قرآن را ـ سند اسلام قرآن است ـ کسی که مطالعه کند و ببیند که وضع قرآن‏‎ ‎‏چه بوده، و کسی که شارع اسلام را، رسول اکرم را ملاحظه کند و تاریخ او را ببیند و وضع‏‎ ‎‏زندگی او را ببیند، می داند که قرآن در مقاتله با قلدرها آیات زیاد دارد. و رسول اکرم‏‎ ‎‏سیره اش این بود که از اول مقاتله می کرد با این اشخاصی که می خواستند مردم را استثمار‏‎ ‎‏کنند، می خواستند مردم را استخدام کنند؛ بر ‏‏[‏‏ضد‏‏]‏‏ اینها قیام کرد. بنابراین یک ر