گفتگو

گفتگو با نمایندگان پاپ (قدرت ایمان و اسلام)

گفتگو

‏زمان: 28 بهمن 1357 / 19 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی‏

‏موضوع: غلبۀ قدرت ایمان و اسلام بر ظلم و استعمار‏

‏حضار: سفیر واتیکان و همراهان (نمایندگان پاپ)‏

‏ [‏‏نمایندۀ پاپ ژان پل دوم: پاپ از ما خواسته است که آرزوهای قلبی خود را برای‏‎ ‎‏سلامت شما و موفقیت ملت ایران خدمتتان تقدیم داریم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: اقلیتهای مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده اند؛ و توافق بین ادیان بزرگ‏‎ ‎‏یکتاپرست برای پیشرفت بشریت لازم است.‏

‏این قدرت ایمان ملت و قوۀ اسلام بود که بر ظلم و استبداد و استعمار غلبه کرد. امیدوارم‏‎ ‎‏دیگر ملل نیز از این طریق به ما متصل شوند.‏

‏[‏‏نمایندۀ پاپ: ما تازه شروع به گفتگو بین اسلام و مذهب کاتولیک نموده ایم و امیدوارم این گفتگو و‏‎ ‎‏تبادل نظر در نظام جدیدی که تحت رهبری شما در این کشور به وجود آمده است ادامه یابد.‏‏]‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه 177