حکم

حکم به توقف محاکمات دادگاه های انقلاب تا تصویب آئین نامه جدید

حکم

‏زمان: 25 اسفند 1357 / 17 ربیع الثانی 1399 ‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: توقف محاکمات تا تصویب آیین نامۀ جدید دادگاههای انقلاب ‏

‏مخاطب: دادگاههای انقلاب تهران و شهرستانها ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام دربارۀ جنایتکاران ـ فی الجمله ـ‏‎ ‎‏منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و‏‎ ‎‏دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد. و به همین منظور دستور داده شده است که شورای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی آیین نامۀ جدیدی تنظیم و تصویب نماید. از این رو لازم است دادگاه‏‎ ‎‏مرکزی تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین نامۀ جدید، محاکمات را متوقف کند؛ و‏‎ ‎‏دادگاههای شهرستانها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند ولی اجرای احکام این‏‎ ‎‏دادگاهها از این پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی خواهد بود که طبق آیین نامۀ جدید‏‎ ‎‏صورت خواهد گرفت. ‏

‏     تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاههای انقلابی بجز رسیدگی به جرایم‏‎ ‎‏ضدانقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب‏‎ ‎‏حد می شود را ندارند؛ زیرا دادگاههای فوق العادۀ انقلاب اسلامی فقط مربوط به‏‎ ‎‏رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می باشد. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه 379