بیانات

بیانات خطاب به مسعود رجوی و همراهان (عنایت اسلام به آزادی)

بیانات

‏زمان: 6 اردیبهشت 1358 / 28 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عنایت اسلام به آزادی‏

‏مخاطب: رجوی، مسعود ـ خیابانی، موسی و تنی چند از اعضای سازمان آنها‏

‏ [‏‏امام خمینی در بخشی از سخنان خود ضمن تأکید بر اهمیت تلاشهای سازنده بخاطر نجات کشور از‏‎ ‎‏بازگشت به اوضاع سابق، فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏اسلام بیش از هر چیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست؛ الاّ‏‎ ‎‏در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی است.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 139