نامه

نامه به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه (قطع رابطه سیاسی ایران با مصر)

نامه

‏زمان: 10 اردیبهشت 1358 / 3 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: قطع رابطۀ سیاسی ایران با مصر‏

‏مخاطب: یزدی، ابراهیم (وزیر امور خارجۀ دولت موقت)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه‏

‏     با در نظر گرفتن پیمان خائنانۀ مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از‏‎ ‎‏امریکا و صهیونیسم، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود‏‎ ‎‏را با دولت مصر بنماید.‏

‏10 / 2 / 58‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 168