بیانات

بیانات خطاب به نمایندگان «جبهه آزادی بخش ظفار» (اسلام و دیگر مکاتب)

بیانات

‏زمان: 16 اردیبهشت 1358 / 9 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اسلام و دیگر مکاتب‏

‏مناسبت: تبریک استقرار جمهوری اسلامی‏

‏حضار: هیأت پنج نفره به نمایندگی از سوی «جبهۀ آزادیبخش ظفار»‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     اگر ملتها اسلام را بهتر بشناسند پیروز خواهند شد. این اجانب بودند که نگذاشتند‏‎ ‎‏مسلمانان اسلام حقیقی را بشناسند. اسلام حاوی همۀ سعادتها برای ملتهاست. اما سایر‏‎ ‎‏مکاتب سرانجام به دیکتاتوری می رسند.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 189