حکم

حکم به آقای مهدی بازرگان جهت تدوین و تصویب قانون اساسی

حکم

‏زمان: 4 خرداد 1358 / 28 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تدوین و تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس خبرگان‏

‏مخاطب: بازرگان، مهدی (نخست وزیر)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی‏

‏     لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آیندۀ مملکت خویش را به دست‏‎ ‎‏گیرد و ثمرۀ انقلاب عظیم اسلامی خود را در همۀ روابط و نظامات اجتماعی به دست‏‎ ‎‏آورد و حقوق از دست رفتۀ خود را باز یابد، و عدالت اسلام را در همۀ شئون جامعه پیاده‏‎ ‎‏کند. از این رو طرح قانون اساسی را ـ که شورای طرحهای انقلاب، مشغول تدوین و‏‎ ‎‏تکمیل آن هستند ـ با سرعت تکمیل، و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه‏‎ ‎‏زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همۀ صاحبنظران و تمامی اقشار ملت ـ در‏‎ ‎‏مدت محدودی که تعیین می نمایید ـ پیشنهادها و نظرات خود را دربارۀ آن ابراز نمایند؛ و‏‎ ‎‏بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم‏‎ ‎‏هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی و دولت تعیین می کنند، انتخاب کنند. و مجلس متشکل از نمایندگان‏‎ ‎‏مردم با توجه به همۀ پیشنهادهای مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت‏‎ ‎‏نهایی بررسی و تنظیم نمایند. و سعی شود که در آن کلیۀ حقوق و آزادیها و فرصتهای‏‎ ‎‏رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی ـ که ضامن حقوق حقۀ همۀ‏‎ ‎‏افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است ـ پیش بینی‏‎ ‎‏گردد. پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی‏‎ ‎‏نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همه پرسی نهایی، همۀ آحاد ملت قبول‏

صحیفه امامجلد 7صفحه 482
‏یا رد خود را مستقیم دربارۀ آن ابراز نمایند. و سعی شود که تمام این مراحل در اسرع‏‎ ‎‏وقت انجام گیرد تا با انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس، ارکان حکومت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی استقرار یابد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 7صفحه 483