تلگراف

تلگراف به آقای سید عبد الله شیرازی (ضرورت حفظ وحدت کلمه)

تلگراف

‏زمان: 8 خرداد 1358 / 3 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ضرورت حفظ وحدت کلمه ‏

‏مخاطب: شیرازی، سید عبدالله ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آیت الله آقای شیرازی ـ دامت برکاته ـ مشهد مقدس ‏

‏     تلگراف شریف واصل، در این موقع حساس که دستهای ناپاک مشغول توطئه علیه‏‎ ‎‏اسلام هستند، حفظ وحدت کلمه و جدیت در خنثی نمودن توطئه های خائنانه از اهمّ‏‎ ‎‏امور است. سلامت و توفیق جنابعالی را خواستارم.‏

‏خمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 525