بیانات

بیانات در جمع گروهی از پاسداران شهرستان گنبد (وظایف پاسداران)

بیانات

‏زمان: تیر 1358 / رجب 1399 ‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: وظایف پاسداران‏

‏حضار: گروهی از پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان گنبد‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏ان شاءالله خداوند شما را به وظایف پاسداری تأیید کند؛ که هم پاسداری از خودتان‏‎ ‎‏باشد و هم پاسداری از اسلام. پاسداری از اسلام همینی است که جلو فسادها را بگیرید؛‏‎ ‎‏جلو هروئین، جلو این جور مفسده ها. و پاسداری از خودتان اینکه مبادا خدای نخواسته‏‎ ‎‏برای قدرتی که دارید به دیگران تعدی بکنید، به منزل کسی بروید، کسی را بیخودی‏‎ ‎‏بگیرید؛ حالا به واسطۀ قدرتی که دستتان آمده. خدای تبارک و تعالی مراقب ماست و‏‎ ‎‏مراقب برای ما قرار داده است؛ در قلبتان هرچه بگذرد مراقبت می شود؛ و در عملتان هر‏‎ ‎‏عملی بکنید تحت مراقبتید. باید پاسداری از خودتان، مقدم بر پاسداری از کشور باشد. تا‏‎ ‎‏خودتان صالح نباشید، خودتان را اصلاح نکنید، نمی توانید پاسداری بکنید؛ پاسداری‏‎ ‎‏اسلامی نمی توانید بکنید. پاسداری اسلام این است که خود انسان، یک فرد مسْلم و‏‎ ‎‏متعهد باشد؛ عامل به احکام خدا باشد. وقتی اینطور شد آن وقت پاسداری هم می تواند‏‎ ‎‏بکند. و من دعا می کنم به همۀ شما و خدمتگزار همه تان هستم. خداوند همه تان را حفظ‏‎ ‎‏کند.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 8صفحه 249