سخنرانی

سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان (راه الهی و راه شیطانی)

سخنرانی

‏زمان: 7 تیر 1358 / 3 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: راه الهی و راه شیطانی ‏

‏حضار: طلاب مدرسۀ فیضیه و مبلغان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

انسان، موضوع علم پیامبران

‏     اگر برای هر علمی موضوعی است ـ چنانکه شما آقایان می فرمایید ـ علم همۀ انبیا هم‏‎ ‎‏موضوعش انسان است. و اگر برای هر دولتی برنامه ای است، برنامه رسول اکرم ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله و سلم ـ را می شود گفت همان سوره ای که در اول وارد شده است، آن برنامۀ‏‎ ‎‏رسول خداست: ‏بسم الله ِ الرَّحمنِ الرَّحیم. اِقرَأ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ. خَلَقَ الإنسَانَ مِن عَلَقٍ. إِقرَأ و رَبُّکَ‎ ‎الأَکرَمُ. الَّذِی عَلَّمَ بِالقَلَمِ. عَلَّمَ الإنسَانَ مَالَمْ یَعْلَمْ.‎[1]‎‏ تمام انبیا موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان،‏‎ ‎‏موضوع علمشان انسان است. آمده اند انسان را تربیت کنند. آمده اند این موجود طبیعی را‏‎ ‎‏از مرتبۀ طبیعت به مرتبۀ عالی مافوق الطبیعه، مافوق الجبروت برسانند. تمام بحث انبیا در‏‎ ‎‏انسان است. از اول، هر کس، هر یک از انبیا که مبعوث شدند، مبعوث شدند برای انسان و‏‎ ‎‏برای تربیت انسان. برنامه را هم این آیۀ شریفه ـ به حَسَب اعتبار و به حَسَب احتمال ـ تعیین‏‎ ‎‏می فرماید. به خود رسول اکرم خطاب است؛ لکن خطابات قرآن آن هم که به خود رسول‏‎ ‎‏اکرم است غالباً عام است: ‏إقرأ باسم ربک‏. از اول که قرائت شروع می شود تعیین می فرماید‏‎ ‎‏که قرائت چه جور باید باشد: به «اسم رب» باید باشد. ‏

آغاز همۀ کارها به نام خدا

‏     تمام قرائتهایی که تمام کلماتی که از «اسم رب» جدا باشد شیطانی است. دو جنبه‏

صحیفه امامجلد 8صفحه 324
‏است: یک جنبۀ رحمانی و یک جنبۀ شیطانی. قرائت به «اسم رب»؛ قرائت که شروع شد،‏‎ ‎‏با «اسم رب» شروع شد. علم با اسم رب، قرائت با اسم رب، دیدن با اسم رب، شنیدن با‏‎ ‎‏اسم رب، گفتن با اسم رب، درس خواندن با اسم رب، همه چیز به اسم رب. عالَم با اسم‏‎ ‎‏رب شروع شده است. خدای تبارک و تعالی عالَم را با اسم خودش شروع کرده است.‏‎ ‎‏بنای عالَم با اسم خداست. و انسان که یک عالَمی است، عالَم صغیر و به حسب واقع کبیر،‏‎ ‎‏قرائت، اول تعلیمی که به او می شود و اول برنامه ای که برای رسول اکرم آمده است این‏‎ ‎‏است که ‏إِقْرَأ بِاسْمِ رَبِّکَ‏. نه همین طور قرائت کن، نه همین طور درس بخوانید، نه همین طور‏‎ ‎‏ترویج بکنید، نه همین طور منبر بروید، نه همین طور تبلیغ بکنید؛ درس بخوانید به اسم‏‎ ‎‏رب. برنامه است. تبلیغ بکنید به اسم رب. منبر بروید به اسم رب. گوش کنید به اسم رب.‏‎ ‎‏صحبت کنید به اسم رب. که اگر اسم رب را از اشیا جدا کنند، به یک معنا هیچ هستند و‏‎ ‎‏هیچ می شوند. همه چیز با اسم رب چیز است. همۀ آوازها از خداست. با اسم رب عالَم‏‎ ‎‏شروع شده است؛ و با اسم رب ختم می شود. شما هم باید با اسم رب شروع کنید؛ و با اسم‏‎ ‎‏رب ختم کنید. علامت خدا در همه چیز هست. و باید ما استشعار کنیم اسم خدا ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏. همۀ‏‎ ‎‏عالَم اسم خداست. شماها همه اسم خدا هستید. با اسم خدا همه چیز تحقق پیدا کرده‏‎ ‎‏است. و همه اسم خدا هستید.‏

انسان موجود ناشناخته

‏     ما باید این معنا را ادراک کنیم بفهمیم که همه از اوست؛ و همه به او رجوع می کنند: ‏إِنَّا</