بیانات

بیانات در جمع هیأت مدیره بنیاد مسکن (اعلام کارهای انجام شده)

بیانات

‏زمان: 21 تیر 1358 / 17 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مطلع شدن مردم از خدمات مسئولین نظام‏

‏حضار: هیأت مدیرۀ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏کارهای انجام شده را به اطلاع مردم برسانید؛ چون از نظر خبری، ضعیف هستیم و‏‎ ‎‏مردم در جریان کارهای شما نیستند، خیال می کنند کاری انجام نشده است.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 63