بیانات

بیاناتی خطاب به سفیر یمن شمالی (مشکلات عمده مسلمانان(

بیانات

‏زمان: 26 تیر 1358 / 22 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: بیان مشکلات عمدۀ مسلمانان‏

‏مخاطب: سفیر یمن شمالی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     تشکر می کنم از اینکه به ملاقات من آمده اید؛ و همین طور از ملت شما. اسلام یک‏‎ ‎‏دین آسمانی است که برای ارشاد ملتها و رفع اختلاف بین آنان و هدایت به کمالات‏‎ ‎‏انسانی و رفع ظلم و بیدادگری آمده است. لکن مسلمین ـ مجموعاً و تقریباً ـ همین طور‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی از آن سرّی که اسلام برای آن آمده است، یا غافل بودند و یا تغافل‏‎ ‎‏کردند. و همۀ گرفتاریهایی که برای مسلمین در طول تاریخ ایجاد شده است برای همین‏‎ ‎‏جهت است که از تعلیمات اسلام دور بودند، و نتوانستند آن هدایتی را که اسلام برای آن‏‎ ‎‏آمده است ادراک کنند، و یا به واسطۀ اغراضی که داشتند نتوانستند انجام بدهند.‏

‏     مشکل عمدۀ مسلمین همان دوری از اسلام و قرآن است؛ و اگر مسلمین به حسب‏‎ ‎‏امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمِیعاً و لاَتَفَرَّقُوا‎[1]‎‏ اگر به‏‎ ‎‏همین یک امر و نهی عمل می کردند، تمام مشکلاتشان ـ مشکلات سیاسی، اجتماعی و‏‎ ‎‏اقتصادی شان ـ رفع می شد؛ و هیچ قدرتی نمی توانست با آن مقابله کند. لکن مع الأسف‏‎ ‎‏به واسطۀ غفلت بعضی و عدم توجه بعضی و تغافل بعضی، از این امر محروم ماندند؛ و تا‏‎ ‎‏این امر الهی تحقق پیدا نکند، باید مسلمین انتظار گرفتاریهای بیشتر داشته باشند. ‏

‏     مشکل دیگری که هست عدم تفاهم بین دولتها و ملت است. جدایی ملت از دولت‏‎ ‎‏بلکه رو در رو قرار گرفتن آنها، موجب ضعف آنها و گرفتاری دولت و ملت شده است؛‏‎ ‎


صحیفه امامجلد 9صفحه 129
‏و تا این مشکل را خود دولتها رفع نکنند روی سعادت را نخواهند دید، و همیشه گرفتار‏‎ ‎‏دست خیانتکاران و اجانب خواهند بود. ‏

‏     من از خدا می خواهم که مسلمین را بیدار و آشنا به وظایف اسلامی بکند؛ معتصم به‏‎ ‎‏«حبل الله » بشوند، که اساسِ رفع گرفتاریهاست.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 130

  • - بخشی از آیۀ 103 سورۀ آل عمران: «همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید».