بیانات

بیانات در جمع پاسداران کمیته نیاوران (کوشش برای حفظ انقلاب)

بیانات

‏زمان: 20 مرداد 1358 / 17 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: کوشش برای حفظ انقلاب‏

‏حضار: پاسداران کمیتۀ نیاوران‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏[‏‏در این دیدار ابتدا سرپرست کمیتۀ نیاوران پیام کارکنان و پاسداران‏‎ ‎‏را در حضور امام قرائت کرد. امام خمینی در پاسخ فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏نیاوران و کاخ نیاوران! چه نقشه های شومی که در این کاخ علیه اسلام طرح می شد.‏‎ ‎‏نقشه هایی که بین طبقات مردم ایجاد اختلاف می کند. روحانی را از دانشگاهی، هر دو را‏‎ ‎‏از بازاری، هر سه را از کارگر و همۀ قشرها را از یکدیگر.‏

‏[‏‏امام خمینی همچنین گفتند:‏‏]‏

‎     ‎‏اما حالا همۀ مردم بیدار شده و حتی اظهار نظر می کنند به حکومت اسلامی. شما‏‎ ‎‏پاسدارانی که سابقاً قدرت نزدیک شدن به این کاخ را نداشتید، الآن مستقر در کاخ‏‎ ‎‏شدید. همه با هم در حفظ این نهضت کوشا باشید و غیرت داشته باشید در حفظ اسلام.‏‎ ‎‏خداوند به همۀ شما توفیق عنایت فرماید. خداوند همۀ شما را مؤید بدارد.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 271