حکم

حکم رسیدگی وحمایت مالی ازخانواده های شهدا به آقای مهدی بازرگان

حکم

‏زمان: 2 شهریور 1358 / 1 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: حمایت از خانوادۀ شهدای نیروی انتظامی و پاسداران‏

‏مخاطب: بازرگان، مهدی (نخست وزیر)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای مهندس بازرگان، نخست وزیر‏

‏     برای بازماندگان شهدای قوای انتظامی، پاداشی در نظر بگیرید و بپردازید. و برای‏‎ ‎‏بازماندگان پاسداران، علاوه بر پاداش ـ نظیر ارتشیان ـ حقوق ماهانه، هزینه ای با توافق‏‎ ‎‏هیأت دولت و شورای انقلاب مقرر دارید که برای همیشه به آنان بدهند.‏

‏1 شوال 99 / 2 شهریور 58‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 325