سخنرانی

سخنرانی در جمع خانواده شهدا وپرسنل کمیته (معجزه الهی ـ روحیه شهادت طلبی)

سخنرانی

‏زمان: 26 شهریور 1358 / 25 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: معجزۀ الهی ـ روحیۀ شهادت طلبی ملت‏

‏مناسبت: شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و سالروز فاجعۀ مدرسۀ فیضیه‏

‏حضار: خانواده های شهدای انقلاب اسلامی ـ پرسنل کمیتۀ مرکزی انقلاب اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

توشۀ آخرت؛ توحید و خدمت به اسلام

‏     ‏‏من نمی دانم با چه بیانی از این جوانهایی که در طول این مدت فداکاری کردند تشکر‏‎ ‎‏کنم. آنقدری که می توانم عرض کنم این است که این مطلب برای خداست و ما هم از‏‎ ‎‏خدا هستیم؛ ‏إنّالله ِ‏، و به سوی او هم می رویم؛ دیر و زود خواهیم رفت؛ و چه بهتر که در‏‎ ‎‏این راهی که داریم قهراً به آن طرف می رویم با یک توشه باشد. و آن توشه توشۀ توحید‏‎ ‎‏است؛ توشۀ خدمت به اسلام است.‏

‏     من نمی توانم برای ـ خدمتگزاری ـ جوانی که برای خدمتگزاری به اسلام شب تا‏‎ ‎‏صبح، شب زنده داری می کند، در حال خطر واقع می شود، مجاهده می کند، ارزش برای‏‎ ‎‏این ما نمی توانیم حساب بکنیم که ارزش این چقدر است، اجرت این چقدر است، مگر‏‎ ‎‏غیر از خدا می تواند کسی به این اعمال پاداش بدهد؟ مگر طبیعت و زینتهای طبیعت،‏‎ ‎‏پاداش یک موجودی است که برای خدا قیام کرده است و برای خدا خودش را به خطر‏‎ ‎‏انداخته است؟! آن چیزی که دل ما را خوش می کند این است که برای شما پیش خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی یک حسابی باز است و الاّ ما نمی توانیم از شماها تشکر کنیم یا خدای‏‎ ‎‏نخواسته به شما اجر بدهیم. ما همچو قدرتی نداریم، آنچه هست این است که شما از خدا‏‎ ‎‏هستید، برای خدا هم کار کردید و خدا هم اجر شما را می دهد. اجری که خدا می دهد،‏‎ ‎‏آن ارزش دارد، ارزش عمل شما آن است که خدا به شما می دهد ‏إنَّالله َ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤمِنِینَ

صحیفه امامجلد 10صفحه 9
أَنْفُسَهُم وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ‎[1]‎‏ جنّت، آن جنتی که لقای خداست، جنتی که لقای دوستان‏‎ ‎‏خداست؛ آن برای شما کافی است. و از آن که گذشت، دیگر در عالَم طبیعت نمی شود‏‎ ‎‏برای اعمالی که برای خداست یک چیزی قرار داد. هرچه مربوط به عالَم طبیعت است،‏‎ ‎‏مادون آن چیزی است که برای خداست.‏

رعب الهی در دل دشمنان ملت

‏     ‏‏و شما برای خدا قیام کردید و برای خدا هم مجاهده کردید، و برای خدا ان شاءالله تا‏‎ ‎‏آخر مجاهده می کنید؛ و این نهضت را به پیروزی می رسانید برای خدا باز. و این لله بودن،‏‎ ‎‏شما را به پیروزی رساند؛ و الاّ با یک همچو قدرت شیطانی و قدرتهای دیگری که دنبال‏‎ ‎‏او بودند، اصرار می کردند، تشر می زدند، تهدید می کردند، شما جوانها ایستادید، این‏‎ ‎‏قدرت ایمان بود که شما را جلو برد؛ نه قدرت طبیعت و مادی. از حیث مادیت آنها بر ما‏‎ ‎‏طرف نسبت نبودند. اینکه دنیا را به تحیر واداشته است و حسابها را همه خطا از کار‏‎ ‎‏درآورده است این است که چطور یک ملتی که نه ساز و برگ دارد، نه نظام، نظامی در‏‎ ‎‏کار نبود که فکری در این باب نبود که ما بخواهیم یک فکر نظامی بکنیم یک نیروی‏‎ ‎‏نظامی داشته باشیم. نه نظامی ما داشتیم، و نه ساز و برگ مقابله با آنها. شما خیال می کنید‏‎ ‎‏که اگر نبود ارادۀ خدا، که منصرف کرد اینها را از اینکه مقابله کنند، و نبود آنکه رعب در‏‎ ‎‏بسی