حکم

حکم به آقای احمد محسنی گرکانی (رسیدگی به امور در تویسرکان)

حکم

‏زمان: 2 مهر  1358 / 2 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: رسیدگی به امور مذهبی و اجتماعی تویسرکان‏

‏مخاطب: محسنی گرکانی، احمد‏

‏بسمه تعالی ‏

‏جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد محسنی گرکانی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته ‏

‏     پیرو درخواستی که اهالی محترم تویسرکان نموده اند، مقتضی است جنابعالی جهت‏‎ ‎‏تبلیغ و ارشاد و انجام وظایف اسلامی و رسیدگی به امور مذهبی و اجتماعی مردم در‏‎ ‎‏آنجا بمانید. و در ضمن آنان را به وظیفۀ خطیری که در این دوران حساس دارند آشنا‏‎ ‎‏سازید. از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را خواستارم. امید است اهالی محترم نیز‏‎ ‎‏قدردان زحمات آن جناب باشند.‏

‏به تاریخ دوم ذی قعده 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 105