حکم

حکم انتصاب آقای ید الله سحابی به سمت وزیر مشاور در امور تحقیقات

حکم

‏زمان: 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر مشاور در امور تعلیمات و تحقیقات‏

‏مخاطب: سحابی، یدالله ‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای دکتر یدالله سحابی‏

‏     طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به‏‎ ‎‏هیأت وزیران، جنابعالی به سمت وزیر مشاور در امور تعلیمات و تحقیقات منصوب‏‎ ‎‏می شوید. از خداوند متعال توفیق دولت موقت و جنابعالی را در ایفای وظایفی که‏‎ ‎‏عهده دار شده اید و جلب رضای ذات مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 164