حکم

حکم انتصاب آقای حسین بنی اسدی به سمت وزیرمشاور در امور اجرایی

حکم

‏زمان: 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر مشاور در امور اجرایی‏

‏مخاطب: بنی اسدی، حسین‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای مهندس حسین بنی اسدی‏

‏     طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به هیأت‏‎ ‎‏وزیران، جنابعالی به سمت وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب می شوید. از خداوند‏‎ ‎‏متعال توفیق دولت موقت و جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب‏‎ ‎‏رضای ذات مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 168