سخنرانی

سخنرانی در جمع دانش آموزان مدارس تهران (مشکلات انقلاب)

سخنرانی

‏زمان: 11 آبان 1358 / 11 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مشکلات و گرفتاریهای انقلاب و توقعات نامعقول ‏

‏حضار: دانش آموزان مدارس تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

پاسخ به اتهامی ناروا 

‏     این طور نیست که من مطلع نباشم. افراد و گروهها مرتب می آیند و وضع مناطق‏‎ ‎‏خودشان را می گویند و نامه می دهند. ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ این اجتماعات بیرونی و این اجتماعات داخلی‏‎ ‎‏و از این مسائلی که شما گفتید من اکثرش را مطّلعم. اینکه می گویید روزنامه ها را‏‎ ‎‏نمی دهند، روزنامه ها پیش خودم می آید، خلاصه اش هم پیش من می آید، خلاصۀ‏‎ ‎‏اوضاع مملکت هم پیش من می آید، هم از ناحیۀ ارتش، هم از ناحیۀ ژاندارمری، هم از‏‎ ‎‏ناحیۀ وزارت ارشاد، مسائلی می آید پیش من، من بی اطلاع نیستم. اینکه می گویید که‏‎ ‎‏نمی گذارند به شما برسد، این همین حرفی است که اشخاص غرضمند گفته اند. و‏‎ ‎‏مع الأسف شما هم با آن ذهن صافتان باور کردید. الآن می بینید که شما اینجا هستید؛ و از‏‎ ‎‏صبح تا حالا هم دستجات مختلف در همین اتاق بودند؛ و در بیرون هم جمعیتهای زیاد،‏‎ ‎‏کاغذهاشان را می دهند، منتها اکثر کاغذها چیزهایی است که به من ارتباط ندارد.‏

برتری انقلاب ایران بر سایر انقلابها

‏     شما مثل اینکه انقلاباتی که در دنیا واقع شده است کم توجه به آن کردید. و انقلاب را‏‎ ‎‏مثل یک تبدیل مثلاً نخست وزیر یا رئیس جمهور می دانید. شما می دانید که این انقلاب‏‎ ‎‏ایران یک انقلاب نمونه است؛ از حیث اینکه انقلابهایی که در دنیا بوده است، و در این‏‎ ‎‏صد سال اخیر زیاد هم بوده است، اینها با یک کودتای نظامی بسیاری از اوقات واقع‏‎ ‎‏می شده است، و یک قدرت شیطانی می رفته است، یک قدرت شیطانی دیگر جایش‏

صحیفه امامجلد 10صفحه 422
‏می آمده است؛ و به مجرد اینکه انقلاب می شده است و این کودتا تحقق پیدا می کرده‏‎ ‎‏است، دست و دهان و قلم همه را می شکستند. در همین چند روز که ملاحظه می کنید‏‎ ‎‏یک انقلابی در یکی از ممالک واقع شده است، دنبال آن ـ به طوری که رسانه ها‏‎ ‎‏می گفتند ـ تمام مطبوعات تعطیل؛ تمام فعالیتهای سیاسی تعطیل؛ تمام احزاب تعطیل؛ و‏‎ ‎‏خَفَقان برای همه! و انقلاباتی که در دنیا شده است، مثل انقلاب اکتبر، مثل انقلاب فرانسه،‏‎ ‎‏اینها در سالهای طولانی، تا سالهای طولانی، این دنبالش زحمتها و قحطیها و کشتارهای‏‎ ‎‏چند میلیونی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. همین شوروی، که حالا این قدر هیاهو بلند کردند که شصت و چند‏‎ ‎‏سال است انقلاب کردند، و انقلاب هم در عین حالی که مثل انقلاب نظامی بوده است،‏‎ ‎‏مع ذلک باز استقرار ندارد. و قتلی که در آنجا واقع شده و آن قدر کشتاری که در آنجا‏‎ ‎‏واقع شده است قابل اِحصا‏‎[1]‎‏ نیست. ‏

ویژگیهای انقلاب ایران

‏     انقلابی که در ایران واقع شده است مع الأسف اکثر مردم نمی دانند چه شده است.‏‎ ‎‏نمی دانند مقابله کی با کی بوده است. اطلاع ندارند که این انقلاب بی نظیر است. یک‏‎ ‎‏جمعیت سی و چند میلیونی با دست خالی، بدون ابزار جنگ، بدون اینکه نظامیگری‏‎ ‎‏داشته باشند، اینها برای خاطر توجهشان به اسلام، توجهشان به دیانت، حرکت کردند و‏‎ ‎‏نهضت کردند و چه کردند. تمام قدرتها، تقریباً تمام قدرتهای بزرگ و کوچک، همه‏‎ ‎‏مخالف بودند، شوروی مخالف بود، انگلستان مخالف بود، در رأس آنها امریکا مخالف‏‎ ‎‏بود، دُول عربی همه مخالف بودند. بعضی اظهار موافقت می کردند، این آخرها که کم‏‎ ‎‏کم دیده بودند که دارد