حکم

حکم به آقایان حسن کروبی و موسوی خوئینی ها (گروگان های زن و سیاه پوست)

حکم

‏زمان: 25 آبان 1358 / 25 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: واگذاری زمینهای مسکونی ـ گروگانهای سیاه پوست امریکایی‏

‏مخاطب: موسوی خوئینی ها، سید محمد ـ کروبی، حسن‏

‏     ‏‏1ـ به آقای حسن کروبی تلفن کنید و بگویید مقتضی است شما کار خودتان را با‏‎ ‎‏مشورت با آقای قدوسی یا سایر کسانی که در این عمل هستند هماهنگ کنید که موجب‏‎ ‎‏اشکال نشود، و حتماً از تشنج اجتناب نمایید.‏‎[1]‎

‏    ‏‏2ـ به آقای موسوی بگویید که من فردا به شما دستور می دهم که زنها و سیاهها را‏‎ ‎‏آزاد، و به وسیلۀ دولت به خارج بفرستند.‏‎[2]‎

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 53

  • ـ آقای حسن کروبی برادر آقای مهدی کروبی در اوایل انقلاب، به اقداماتی در جهت واگذاری زمین به مستضعفان و تأمین مسکن برای آنها دست زد که چون اقدامات او در این زمینه با ارگانهای دولتی و انقلابی هماهنگی نداشت و مشکلاتی ایجاد می کرد، امام خمینی، او را مکلف ساخت، کارهای خود را با آقای علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی و سایر مسئولان امور هماهنگ سازد، و از ایجاد تشنج بپرهیزد.
  • ـ دستخط امام خمینی دربارۀ جاسوسان امریکایی است که توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به گروگان گرفته شده بودند. در بین این عده، چند زن و چند سیاهپوست وجود داشتند. امام خمینی با این اعتقاد که زنان و سیاهپوستان امریکایی، در اصل در ردیف مستضعفان جامعۀ امریکایی هستند و ناخواسته به چنین مأموریتهایی اعزام می شوند، دستور آزادی آنان را صادر فرمودند. این عده، روز بعد آزاد و به کشور خودشان بازگردانده شدند.