حکم

حکم انتصاب آقای محمد رضا نعمت زاده به سمت وزیر کار

حکم

‏زمان: 26 آبان 1358 / 26 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر کار و امور اجتماعی‏

‏مخاطب: نعمت زاده، محمدرضا‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای مهندس محمد رضا نعمت زاده‏

‏     طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر کار و‏‎ ‎‏امور اجتماعی منصوب می شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی‏‎ ‎‏که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 63