مصاحبه

مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا (دلایل اشغال لانه جاسوسی)

مصاحبه

‏زمان: 8 آذر 1358 / 9 محرم 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: دلایل اشغال لانه جاسوسی امریکا ـ تبلیغات دروغین غرب ـ توطئه ها و کارشکنیها‏

‏مصاحبه کننده: پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     من آنچه از خبرنگارها انتظار دارم این است که مطالب من تصحیح نشود. همانطور که‏‎ ‎‏من گفته ام بخواهند منتشر کنند، بی کم و زیاد باشد. خودشان تصرف نکنند. عقاید‏‎ ‎‏خودشان را داخل نکنند در آن چیزی که من گفته ام. تحت تأثیر تبلیغات سوء واقع نشوند.‏‎ ‎‏مسائل ایران را آن طوری که من می گویم، همانطور منعکس کنند.‏

سؤال: ‏[‏ما از کشورهای کوچک اروپایی می آییم که ما هم در تحت فشار امپریالیسم امریکا هستیم و خیلی‎ ‎از شما تشکر می کنیم که وقت دادید و این کشورها را مخاطب قرار دادید. بعد از حوادث اخیر، به نظر‎ ‎می رسد مداخلۀ امریکا در ایران به نام حفظ جان گروگانها تهدیدی جدی برای صلح جهانی خواهد‎ ‎بود. آیا حضرت امام تصور می فرمایند که امریکاییان حاضر به مواجهه با چنین خطری برای حفظ‎ ‎محمدرضای جنایتکار باشند یا آنها مقاصد دیگری دارند؟‏]‏

جواب:‏ ممکن است که آنها مقاصد دیگری داشته باشند. چون ما آن طور بشر دوستی در‏‎ ‎‏کارتر و آنهایی که مصادر امورند سراغ نداریم که حس بشردوستی آنها را وادار کرده‏‎ ‎‏باشد که محمدرضا را برنگردانند. و دلیل این است که اینها در همین موضوع هم اگر‏‎ ‎‏چنانچه بشر دوست بودند، این معنا را نمی گفتند که ما برای خاطر مثلاً چند تا بشر، 35‏‎ ‎‏میلیون بشر را یا در محاصرۀ اقتصادی می گذاریم که به خیال آنها، اینها از گرسنگی تلف‏‎ ‎‏بشوند. یا اینکه ما جنگ راه می اندازیم که مملکت خودشان و مملکت ما و بسیاری از‏‎ ‎‏ممالک دیگر به خاک و خون کشیده بشود. اینها به نظر می آید که قضیه، قضیۀ‏‎ ‎‏انسان دوستی نیست. قضایای دیگر در کار است که یک احتمال که شاید از احتمالات‏

صحیفه امامجلد 11صفحه 141
‏دیگر قویتر باشد این است که آنها می دانند که به وسیلۀ این شخص فاسد‏‎[1]‎‏، چه‏‎ ‎‏جرمهایی ارتکاب کرده اند، خودشان مطلع هستند از این. شاید بسیاری از جرمهایی که‏‎ ‎‏محمدرضا ارتکاب کرده است، غیر از او و رؤسای جمهور اطلاع نداشته باشند. حتی‏‎ ‎‏شاید خود دستگاه دولتی هم، نه دولتی ما و نه دولتی آنها، شاید، و این اسراری باشد، این‏‎ ‎‏حد جرایم اسراری باشد پیش رئیس جمهور وقت و محمدرضا. آنچه به نظر می رسد‏‎ ‎‏آقای کارتر خوف این معنا را دارد، وحشتزده شده الآن که چنانچه محاکمه بشود‏‎ ‎‏محمدرضا و ما او را محاکمه بکنیم، علاوه بر جرایم خودش که ثابت خواهد شد، جرایم‏‎ ‎‏دیگران که رؤسای جمهور وقت بوده اند و خصوصاً آقای کارتر که در اخیر رئیس‏‎ ‎‏جمهور بوده، جرایم آنها هم ثابت خواهد شد. و همانطوری که ما تقاضای محاکمۀ‏‎ ‎‏محمدرضا را کرده ایم و می کنیم و محاکمه ان شاءالله خواهیم کرد، آن وقت تقاضای‏‎ ‎‏محاکمۀ رؤسای جمهور را هم خواهیم کرد. آنهایی که در این جرایم شریک بوده اند، هر‏‎ ‎‏مقامی که می خواهد باشد، کارتر باشد یا نیکسون باشد یا جانسون باشد‏‎[2]‎‏ یا هر که باشد،‏‎ ‎‏ما تقاضای این را می کنیم که آنها