پیام

پیام به مسئولان کمیته ها، دادگاه ها و... درباره متجاوزان به اموال مردم

پیام

‏زمان: 20 آذر 1358 / 21 محرّم 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: متجاوزان به مال و زمینهای مردم‏

‏مخاطب: مسئولان کمیته ها، پاسداران و دادگاهها‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     شکایات زیادی از اطراف کشور شده است که به اسم بعض از کمیته ها و دادگاهها و‏‎ ‎‏به اسم بعضی از سپاهیان پاسدار، اشخاص شرور بدون جهت به منظور هرج و مرج به‏‎ ‎‏خانه های مردم می ریزند و خانه و اموال مردم را محاصره می کنند؛ زمینهای مردم را‏‎ ‎‏می گیرند و درختها و باغات سرسبز را قطع می کنند و به کشاورزی صدمه وارد می سازند.‏‎ ‎‏من به تمام مسئولین امر، تمام کمیته ها و دادگاهها و سپاهیان پاسدار ابلاغ می کنم که با‏‎ ‎‏کمال قدرت و جدیت از این امور غیر مشروع جلوگیری کنند. کشور اسلامی است و باید‏‎ ‎‏به موازین اسلامی عمل شود. من در این چند روز، هیأتی برای رسیدگی به امور به‏‎ ‎‏اطراف ایران اعزام خواهم کرد و کسانی که بر خلاف دستور اسلام تجاوز به مال و‏‎ ‎‏زمینهای مردم می کنند به مجازات خواهند رسید. اهالی محترم کشور لازم است با‏‎ ‎‏مأمورین دولت و هیأت ویژه که خواهم فرستاد همراهی کنند؛ با تشریک مساعی، دست‏‎ ‎‏اشرار را از اینگونه تجاوزات کوتاه نمایند.‏

‏21 محرّم الحرام 1400 / 20 آذر ماه 58‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 208